Nội dung khóa học Tư vấn giám sát thi công (học phần 1: Chuyên đề chung)

Nội dung chương trình khung khóa học tư vấn giám sát thi công được Ban hành kèm theo Thông tư số 25 /2009/TT-BXD ngày  29 / 7/ 2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ QLDA Read More …