Nội dung khóa học tư vấn giám sát (học phần 2: Giám sát thi công công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật)

Nội dung khóa học tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp (Ban hành kèm theo Thông tư số 25 /2009/TT-BXD ngày  29 / 7/ 2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về Read More …