Nội dung học tư vấn giám sát (học phần 3: công trình giao thông)

Nội dung khóa học tư vấn giám sát học phần 3: Giám sát công trình giao thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 25 /2009/TT-BXD ngày  29 / 7/ 2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về bồi dưỡng Read More …