Học phần 4: Nội dung khóa học tư vấn giám sát công trình thủy lợi, thủy điện

Học phần 4: Nội dung khóa học tư vấn giám sát công trình thủy lợi, thủy điện (Ban hành kèm theo Thông tư số 25 /2009/TT-BXD ngày  29 / 7/ 2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về bồi dưỡng Read More …